Hibernate SQL方言(hibernate dialect)

下午学习hibernate时需要用到方言,网上找了这份方言列表,以后就不用担心不同数据库的方言设置。

RDBMS 方言
DB2 org.hibernate.dialect.DB2Dialect
DB2 AS/400 org.hibernate.dialect.DB2400Dialect
DB2 OS390 org.hibernate.dialect.DB2390Dialect
PostgreSQL org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect
MySQL org.hibernate.dialect.MySQLDialect
MySQL with InnoDB org.hibernate.dialect.MySQLInnoDBDialect
MySQL with MyISAM org.hibernate.dialect.MySQLMyISAMDialect
Oracle (any version) org.hibernate.dialect.OracleDialect
Oracle 9i/10g org.hibernate.dialect.Oracle9Dialect
Sybase org.hibernate.dialect.SybaseDialect
Sybase Anywhere org.hibernate.dialect.SybaseAnywhereDialect
Microsoft SQL Server org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
SAP DB org.hibernate.dialect.SAPDBDialect
Informix org.hibernate.dialect.InformixDialect
HypersonicSQL org.hibernate.dialect.HSQLDialect
Ingres org.hibernate.dialect.IngresDialect
Progress org.hibernate.dialect.ProgressDialect
Mckoi SQL org.hibernate.dialect.MckoiDialect
Interbase org.hibernate.dialect.InterbaseDialect
Pointbase org.hibernate.dialect.PointbaseDialect
FrontBase org.hibernate.dialect.FrontbaseDialect
Firebird org.hibernate.dialect.FirebirdDialect 

 

分享到

评论已关闭。